Мили ученици!

Обучението по литература в VIII клас има за цел да разшири и допълне овладените знания и придобитите умения досега, свързани с различни културни епохи и с тълкуване на литературен текст съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики, както и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците.е


Тази година ще си поставим за цел да овладеем знания за светогледните идеи на  Средновековието и Българското възраждане като културни епохи. Ще се опитаме да сраучим авним ценностите и нормите, проблемите и конфликтите от тези епохи  с вашия личен опит , а също и да се научим да познаваме отношенията автор - текст - читател и  да оценяваме  специфични начини на въздействие в изучените творби.


Иска ми се да придобиете умения за тълкуване на различни като културен произход, принадлежност към литературно направление и жанр текстове. 


В областта на комуникативните компетентности очавам да придобиете умения за създаване и възприемане на реч (есе), както откъм смисловата ѝ, така и откъм действената ѝ страна.


Д. Тонкова