АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА СРЕДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
 
Обучението по география и икономика в средната образователна степен, организирано за децата на българите в чужбина, е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изучаване на България. Учебната програма е адаптирана към утвърдената учебна програма по география и икономика за X клас (общообразователна подготовка) и е препоръчително разпределението на часовете за обучение в класовете от VIII до X да е съобразено както с постигането на заложените в нея резултати от обучението, така и с постигането на ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап.  С цел осигуряване на условия за изучаването на учебния предмет и/или подготовката в XI и в XII клас за полагане на държавен зрелостен изпит акцентът следва да е върху практико-приложните аспекти на обучението, следвайки принципа за спираловидно овладяване на знания, умения и отношения. Ключовите компетентности може да се изграждат на базата и на други тематично близки очаквани резултати по избор на учителя.